GIS-Misys

 
 
 
 

Co je GIS

 
Geografický informační systém (GIS) je funkční počítačový systém, který umožňuje získávat, uchovávat, zpracovávat a zpřístupňovat geograficky vztažená data. Základem GIS jsou digitální mapy ve vektorové nebo rastrové formě, které bývají zpravidla propojeny s popisnými (negrafickými) údaji uloženými ve formě relačních databází. K absolutní špičce mezi aplikacemi určené pro státní správu, pro firmy i organizace patří Misys od firmy Gepro s.r.o., která získala cenu geoaplikace roku.
 
 
 
 
 
certifikát GIS
 
 
 
 
 
 

Naše služby v GIS

 
Naše firma v uplynulých letech rozšířila vybavení a činnost firmy tak, že Vám nyní můžeme poskytnout komplexní služby v geoinformatice od pořízení dat až po tvorbu GIS "na klíč". U naší firmy si můžete objednat například tyto služby:

 • pořízení geodat geodeticky, fotogrammetricky, nebo metodami digitální kartografie
 • zpracování studií a projektů GIS
 • návrhy datových struktur grafických i popisných dat
 • instalace, konfigurace a přizpůsobení typového software
 • řešení aplikačních nadstaveb
 • import, export a konverze geodat
 • zpracování předpisů pro tvorbu a údržbu GIS
 • školení manažerů, správců a uživatelů GIS
 • konzultační a poradenské služby
 • zpracování měřených geodat v předepsané struktuře a formátu
 • převzetí podkladů z dostupných zdrojů a jejich přepracování
 • propojení geodat s negrafickými atributy (připojení popisných údajů z databáze,které pro Vás vytvoříme)
 • topologické a věcné kontroly dat
 
 
 

Cíl a účel GIS

 
Cíl vytvoření GIS by se dal shrnout do několika bodů:

 • zkvalitnění, zrychlení a usnadnění rozhodovacích a řídících procesů v zájmovém území
 • zefektivnění práce při manipulaci a úkonech s prostorovými daty
 • poskytování podkladů pro správní řízení
 • modelování dějů a jevů v zemí
 • prezentace a výsledků operací s prostorovými daty
 • poskytování podkladů pro koncepční činnost a plánování rozvojových záměrů
 
 
 

Datová struktura GIS

 

prostorová rastrová data

 
 
ortofotomapy
 
ortofotomapy
 
 
 
katastrální rastrové mapy
 
katastrální rastrové mapy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prostorová vektorová data

 
 
územní plán
 
územní plán
 
 
 
orientační plán
 
orientační plán
 
 
 
inženýrské sítě
 
inženýrské sítě
 
 
 
vektorová katastrální mapa
 
vektorová katastrální mapa
 
 
 
pasporty
 
pasporty
 
 
 
 

digitální model terénu

 
 
výškopis ve formě vrstevnic
 
výškopis ve formě vrstevnic
 
 
 
profily 3D modely průlety
 
 
 
 
 
 
 
 

atributová data

 
databáze popisy prvků dokumenty