Inženýrská činnost

Geodetické práce, inženýrská geodézie, dokumentace staveb, katastr nemovitostí, informační systémy (GIS), digitální mapy

Další...

POSKYTUJEME KOMPLETNÍ GEODETICKÝ SERVIS

Geodetické práce

Veškeré druhy geometrických plánů pro potřeby občanů, firem i organizací

Inženýrská geodézie

Měření vysoké přesnosti ve výstavbě, průmyslu a dalších odvětvích

Dokumentace staveb

Zjištění a dokumentace aktuálního stavu stavebních objektů v CAD

Katastr nemovitostí

Geometrické plány předkládáme k ověření ze strany úřední autority

Inženýrské sítě

Zjišťování a dokumentace průběhu inženýrských sítí u správců sítí

Topologické podklady

Komplexní služby v geoinformatice od pořízení dat až po tvorbu GIS

Digitální mapy

Pořizujeme digitální mapy průmyslových areálů a objektů

Digitální mapy

Digitální mapy komunikací a vodních toků včetně digitální pasportizace

Inženýrská geodézie

Inženýrská, nebo také speciální geodézie, je zvláštním odvětvím zeměměřictví zabývajícím se přesnými pracemi ve výstavbě, v průmyslu a všude tam, kde je potřeba měření vysoké přesnosti. Zde se naše firma zaměřuje na:

 • zaměření geodetických podkladů pro projekty
 • vyhledání nebo ověření průběhu inženýrských sítí
 • stabilizace a zaměření vytyčovacích sítí
 • vytýčení a ověření prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby
 • geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby
 • sledování polohových a výškových deformací
 • geodetické práce ve výstavbě
 • zaměření skutečného provedení staveb
 • měření jeřábových drah a deformací
 • sledování a vyhodnocení posunů a deformací staveb, skládek, chladicích věží, stožárů, komínů, přehrad apod.
 • funkce odpovědných geodetů v inženýrské geodézii

Dokumentace staveb

Dokumentace staveb je speciálním druhem zeměměřických prací pro zjištění aktuálního stavu stavebních objektů. Výsledkem zpracování jsou obvykle stavební výkresy (půdorysy, řezy a pohledy) a výkresy detailů, které můžeme nabídnout zhotovené v kvalitní dokumentaci v CAD jako 2D stavební výkresy.

Katastr nemovitostí

Geometrické plány jsou technickými podklady právních úkonů podle kterých se provádí vklad změn do katastru nemovitostí. Všechny geometrické plány podléhají ověření ze strany úředně oprávněného zeměměřického inženýra.

Zhotovujeme veškeré druhy geometrických plánů pro potřeby občanů, firem i organizací. Můžete si u nás objednat geometrický plán:

 • na oddělení pozemku
 • na zaměření novostavby – pro kolaudaci
 • rozestavěné stavby – pro půjčku
 • na zaměření liniové stavby
 • na vyznačení věcného břemene
 • na vytýčení vlastnických hranic pozemků
 • na porovnání skutečného stavu se stavem v katastru nemovitosti
 • obnovu hranice pozemku

nebo si můžete u nás objednat:

 • poradenství v oblasti katastru nemovitostí
 • funkci odpovědných geodetů v katastru nemovitostí
Katastrální úřad
Katastrální zákon ukládá vlastníkům nemovitostí povinnost na výzvu katastrálního úřadu označit ve stanovené lhůtě vlastnické hranice trvalým způsobem.
Certifikát autorizovaný dealer systému MISYS

Co je GIS

Geografický informační systém (GIS) je funkční počítačový systém, který umožňuje získávat, uchovávat, zpracovávat a zpřístupňovat geograficky vztažená data. Základem GIS jsou digitální mapy ve vektorové nebo rastrové formě, které bývají zpravidla propojeny s popisnými (negrafickými) údaji uloženými ve formě relačních databází. K absolutní špičce mezi aplikacemi určené pro státní správu, pro firmy i organizace patří Misys od firmy Gepro s.r.o., která získala cenu geoaplikace roku.

Naše služby v GIS

Naše firma v uplynulých letech rozšířila vybavení a činnost firmy tak, že Vám nyní můžeme poskytnout komplexní služby v geoinformatice od pořízení dat až po tvorbu GIS “na klíč”. U naší firmy si můžete objednat například tyto služby:

 • pořízení geodat geodeticky, fotogrammetricky, nebo metodami digitální kartografie
 • zpracování studií a projektů GIS
 • návrhy datových struktur grafických i popisných dat
 • instalace, konfigurace a přizpůsobení typového software
 • řešení aplikačních nadstaveb
 • import, export a konverze geodat
 • zpracování předpisů pro tvorbu a údržbu GIS
 • školení manažerů, správců a uživatelů GIS
 • konzultační a poradenské služby
 • zpracování měřených geodat v předepsané struktuře a formátu
 • převzetí podkladů z dostupných zdrojů a jejich přepracování
 • propojení geodat s negrafickými atributy (připojení popisných údajů z databáze,které pro Vás vytvoříme)
 • topologické a věcné kontroly dat

Cíl a účel GIS

Cíl vytvoření GIS by se dal shrnout do několika bodů:

 • zkvalitnění, zrychlení a usnadnění rozhodovacích a řídících procesů v zájmovém území
 • zefektivnění práce při manipulaci a úkonech s prostorovými daty
 • poskytování podkladů pro správní řízení
 • modelování dějů a jevů v zemí
 • prezentace a výsledků operací s prostorovými daty
 • poskytování podkladů pro koncepční činnost a plánování rozvojových záměrů

Datová struktura GIS

Prostorová rastrová data

ortofotomapy

katastrální rastrové mapy

Prostorová vektorová data

územní plán

orientační plán

inženýrské sítě

vektorová katastrální mapa

pasporty

Digitální model terénu

výškopis ve formě vrstevnic

profily 3D modely průlety

Atributová data

popisy prvků dokumenty

Digitalizace

Digitalizace je vektorizace rastrových podkladů a tvorba digitálních map. Vektorizace se provádí automaticky nebo objektově. Využití digitalizace – při tvorbě geografických podkladů – map např:

 • mapy ve formátu dkm (digitální katastrální mapa)
 • mapy ve formátu kmd (katastrální mapa digitalizovaná)
 • digitalizace stavebních a jiných plánů
 • územní plán
 • orientační plán
 • a další

Pracujeme s měřící technikou – Nedo, Geofenel, Stabila

JS Inženýrská kancelář Aš, s.r.o.

Šaldova 11, 352 01 Aš

IČ: 611 73 959
DIČ: CZ 611 73 959

Mobil:
+420 775 735 207
+420 608 817 917
E-mail: 
info@jsik.cz

Pošlete nám e-mail